سئو بهترین ولی سخترین روش از لحاظ پیاده سازی تکنیک های آن میباشد چرا که اهمیت سئو سختی آن را بین رقبا افزایش داده است