کد جاوا اسکریپت نمایش ساعت در سایت

کد:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="demo"></p>

<script>
var myVar=setInterval(function(){myTimer()},1000);

function myTimer()
{
var d=new Date();
var t=d.toLocaleTimeString();
document.getElementById("demo").innerHTML=t;
}
</script>

</body>
</html>
نمونه:

[تنها کاربران انجمن می توانند لینک و عکس ها را مشاهده کنند تنها در 10 ثانیه ثبت نام کنید . ]