تعیین کردن حداقل تعداد خرید یکی از کارهایی است که برای موارد خاص در سیستم شما نیاز می شود که خیلی از کاربران سوال کردن و در این بخش به صورت دقیق بیان می شود

فقط کافی است به برگه
کد:
 ویرایش و یا اضافه کردن محصول
رفته و سپس زبانه
کد:
موجودی
سپس بخش
کد:
حداقل تعداد
را تنظیم می کنید

از این پس برای این محصول مشتری می باید حداقل n تعدادی که تنظیم نمودید به سبد خرید برای تکمیل سفارش آن محصول اضافه کند و در غیر این صورت با پیامی مبتنی بر حداقل تعداد مجاز سفارش از این محصول دریافت می کند